Copyright-meddelande - HxGN Smart Build - 4.0 U11 (4.0.11) - Mobile - Hexagon

Hjälp för HxGN Smart Build Insight Mobilapplikation

Language
Svenska
Product
HxGN Smart Build
Search by Category
Mobile

Upphovsrätt

Upphovsrätt © 2017-2022 Intergraph Corporation och/eller dess dotterbolag och samarbetspartners. Alla rättigheter förbehållna.

Det här datorprogrammet, inklusive programvaran, ikonerna, de grafiska symbolerna, dokumentationen, filformaten och de ljud- /visuella skärmarna; får endast användas i enlighet med det gällande programvarulicensavtalet; innehåller konfidentiell- och egendomsinformation som tillhör Hexagon AB och/eller tredje part som är patent-, varumärkes- och upphovsrättsligt skyddade, samt bundna i internationella avtal och kan inte lämnas ut eller på annat sätt göras tillgängligt utan sanktionerat godkännande ifrån Hexagon AB och/eller dess dotterbolag och samarbetspartners.

Andelar av användargränssnitt copyright © 2016-2022 Progress Software Corporation och/eller dess dotterbolag eller filialer. Alla rättigheter förbehållna.

Skrivelsen "Den amerikanska statens begränsade rättigheter"

Användande, kopiering eller avslöjande av regeringen är under restriktioner enligt nedan. För civila myndigheter: Det här utvecklades med privata medel och är ett begränsat datorprogram som lyder under begränsande rättigheter, i enlighet med underparagraferna (a) till (d) i klausulen 52.227-19 i FAR (Federal Acquisition Regulations) om kommersiella datorprogram och dess efterträdare, och är opublicerade med alla rättigheter förbehållna under upphovsrättslagarna i U.S.A. För enheter inom försvarsmakten: Det här är ett kommersiellt datorprogram så som definieras av DFARS 252.227-7014 och statens rättigheter är de som anges i DFARS 227.7202-3.

Opublicerat - rättigheterna reserveras under upphovsrättslagarna i U.S.A.

Hexagon PPM
305 Intergraph Way
Madison, AL 35758

Dokumentation

Dokumentation ska betyda, antingen i elektronisk, eller utskriven form, användarguider, installationsguider, referensguider, administratörsguider, anpassningsguider, programmeringsguider, konfigurationsguider, samt hjälpguider som levereras med en särskild programvaruprodukt.

Övrig dokumentation

Övrig dokumentation ska betyda, oavsett om det är i elektronisk eller utskriven form och levererad tillsammans med programvara, eller på Intergraph Smart Support, SharePoint, box.net, eller Hexagon PPM dockumentationshemsida, all dokumentation som relaterar till arbetsprocesser, arbetsflöden, och bästa praxis som tillhandahålls av Intergraph, så som vägledning i användande av produkten.

Användaravtal

  1. Användande av programvaruprodukten och dokumentationen lyder under programvarans licensavtal som medföljer programvaruprodukten med Intergraph Corporation. Om licensinnehavaren har en giltig undertecknad licens för den här programvaruprodukten med Intergraph Corporation, är den undertecknade licensen gällande och styr användandet av den här programvaruprodukten och tillhörande dokumentation. Under de gällande villkoren ger Intergraph Corporation licensinnehavaren tillstånd att skriva ut ett rimligt antal kopior av dokumentationen, så som anges i det gällande licensavtalet som medföljer programvaruprodukten, för licensinnehavarens interna, icke-kommersiella användning. Dokumentationen får inte skrivas ut för försäljning eller återförsäljning.

  2. För användande av dokumentation, eller övrig dokumentation där slutanvändaren inte får programvarans licensavtal eller inte har ett giltigt licensavtal med Intergraph, tilldelar Intergraph licensinnehavaren en icke-exklusiv licens för att använda dokumentationen eller den övriga dokumentationen i internt icke-kommersiellt syfte. Intergraph Corporation ger licensinnehavaren tillåtelse att skriva ut ett rimligt antal kopior av den övriga dokumentationen, för licensinnehavarens interna, icke-kommersiella syfte. Den övriga dokumentationen får inte skrivas ut för försäljning eller återförsäljning. Den här licensen som finns i det här stycket b) kan avslutas när som helst och godtyckligt av Intergraph Corporation genom att ge licensinnehavaren en skriven avisering.

Ansvarsfrånsägande för garantier

Utöver uttalade garantier så som anges i programvarans licensavtal, eller i separat licens, eller separata regler och villkor, avsäger sig Intergraph Corporation alla, samt alla uttryckliga, eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till de underförstådda garantierna för försäljningsbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte, och inget som anges i, eller påvisas av, det här dokumentet eller dess innehåll, ska anses eller dömas vara en modifiering eller förändring av ett sådant ansvarsfrånsägande. Intergraph anser att informationen i den här publikationen är korrekt vid publiceringsdatumet.

Informationen och programvaran som diskuteras i det här dokumentet kan förändras utan vidare avisering och lyder under de gällande tekniska produktbeskrivningarna. Intergraph Corporation ansvarar inte för några fel som kan finnas i det här dokumentet.

Programvaran, dokumentationen och den övriga dokumentationen som diskuteras i det här dokumentet är utformade under en licens och kan endast användas eller kopieras i enlighet med licensens regler. ANVÄNDAREN AV PROGRAMVARAN FÖRVÄNTAS GÖRA EN AVSLUTANDE UTVÄRDERING OM ANVÄNDBARHETEN AV PROGRAMVARAN I SIN EGEN MILJÖ.

Intergraph ansvarar inte för korrektheten i den levererade informationen, inklusive, men inte begränsat till, katalog-, referens- och symboldata. Användare bör själva bekräfta att informationen är korrekt och är passande för deras projektarbete.

Skadebegränsningar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER INTERGRAPH CORPORATION ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJD-, SÄRSKILDA, ELLER BESTRAFFANDE SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELLA STÄLLTIDERS VERKAN PÅ ANVÄNDANDE ELLER PRODUKTION, INTÄKTER ELLER VINST, DATAFÖRLUSTER, ELLER TREDJE PARTS ANSPRÅK, ÄVEN OM INTERGRAPH CORPORATION HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTERGRAPH CORPORATIONS ANSVAR ÖVERSKRIDA DEN SUMMA SOM INTERGRAPH CORPORATION BETALATS AV LICENSINNEHAVAREN UNDER DETTA AVTAL, VID TIDEN DÅ ANSPRÅKET GJORDES. FÖRUTOM DÄR DET FÖRBJUDS AV GÄLLANDE LAG, KAN INGET ANSPRÅK, OAVSETT VILKET, SOM HÄRSTAMMAR UR, ELLER I SAMBAND MED INNEHÅLLET I DET HÄR DOKUMENTET, LYFTAS FRAM AV LICENSINNEHAVAREN SENARE ÄN TVÅ (2) ÅR EFTER ATT HÄNDELSEN SOM ORSAKAT ANSPRÅKET HAR SKETT.

OM GÄLLANDE LAG RÅDER FÖR NÅGON SEPARAT DEL AV DETTA STYCKE, GÄLLER INTE DET STYCKET OCH INTERGRAPH BEGRÄNSAR SITT ANSVAR TILL DET MAXIMALT TILLÅTNA, ENLIGT LAG.

Exportkontroller

Intergraph Corporations butiksprodukter, anpassade programvaror, och/eller tredje parts programvaror, inklusive teknisk data som relaterar därtill ("teknisk information"), som fås av Intergraph Corporation, dess dotterbolag eller distributörer, lyder under U.S.A:s exportkontrollagar och regler. Till den grad som det förbjuds i U.S.A. eller i enlighet med andra gällande lagar, får inte Intergraph Corporations programvaruprodukter, anpassade produkter, teknisk data och/eller tredjepartsprogramvara, eller någon avvikelse, som fåtts av Intergraph Corporation, dess dotterbolag eller distributörer, exporteras eller om-exporteras, direkt eller indirekt (inklusive via fjärråtkomst) under följande omständigheter:

  1. Till Kuba, Iran, Nordkorea, Krim-regionen i Ukraina, Syrien eller någon annan nation ur dessa länder eller territorier.

  2. Till alla personer eller enheter som listats på någon av den amerikanska regeringens avslagslista, inklusive, men inte begränsat till den amerikanska regeringens handelskammares lista över personer som fått avslag, enheter och icke-verifierade listor, den amerikanska handelskammarens lista över särskilt designerade nationalister, och den amerikanska avdelningen för statens lista över utestängda (https://build.export.gov/main/ecr/eg_main_023148).

  3. Till eventuella enheter när kunden vet, eller har anledning att veta, slutanvändningen för den här programvaruprodukten, den anpassade programvaran, tekniska informationen och/eller tredje parts programvara som fåtts ifrån Intergraph Corporation, dess dotterbolag eller distributörer som relaterar till dess utformning, utveckling, produktion, eller användning av missil-, kemiska-, biologiska-, eller kärnvapen, eller andra oskyddade eller känsliga nukleära användningar.

  4. Till alla enheter där kunden vet, eller har anledning att veta att en illegal om-frakt kommer att ske.

Alla frågor angående export/om-export av relevant programvaruprodukt, anpassad programvara, teknisk information och/eller tredje parts programvara som fåtts av Intergraph Corporation, dess dotterbolag eller distributörer, ska adresseras till PPM’s Export Compliance Department, 305 Intergraph Way, Madison, Alabama 35758 USA eller till exportcompliance@intergraph.com. Kunden ska hålla PPM och Hexagon Group Company bortom skada och skadelöst vid alla åtgärder, anspråk, kostnader, utgifter och/eller skador som berör PPM eller Hexagon Group Company på grund av underlåtelse från kunden.

Varumärken

Intergraph®, Intergraph logo®, Intergraph Smart®, SmartPlant®, SmartMarine, SmartSketch®, SmartPlant Cloud®, PDS®, FrameWorks®, I-Route, I-Export, ISOGEN®, SPOOLGEN, SupportManager®, SupportModeler®, SAPPHIRE®, TANK, PV Elite®, CADWorx®, CADWorx DraftPro®, GTSTRUDL®, CAESAR II®, och HxGN SDx® är alla varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Intergraph Corporation, dess samarbetspartners, huvudbolag eller dotterbolag. Hexagon och Hexagons logga är varumärken som är registrerade av Hexagon AB eller dess dotterbolag.