Toelichting op flexbedrijfsregels - HxGN EAM - 11.07.01 - Beheer en configuratie

HxGN EAM Databridge System Administrator

Language
Nederlands
Product
HxGN EAM
Search by Category
Beheer en configuratie
HxGN EAM Version
12

Flex SQL is een applicatiemethode waarmee databasetriggers (na toevoeging of na bijwerking) worden aangemaakt om alle HxGN EAM-databaseobjecten te valideren, in te voegen of bij te werken. Flex SQL wordt handmatig gebruikt door middel van de definitie van SQL*Plus- of PL/SQL-instructies. De primaire functie van deze instructies is rekeninggegevens aan te maken en bij te werken voor interfacetransacties, transacties te valideren voor naleving van bedrijfsprocessen en HxGN EAM aan te passen om tegemoet te komen aan de vereisten van uw organisatie.

Rekeninggegevens moeten specifiek worden aangemaakt en bijgewerkt voor alle transactie die beginnen in HxGN EAM en die worden gekoppeld aan de externe applicatie (van derden). Zie de volgende onderwerpen:

Flex SQL moet in SQL*Plus- of PL/SQL-syntaxis worden geschreven. SQL*Plus is het Oracle-programma waarmee programmeeropdrachten op databaseniveau worden gegeven. Dit programma is gebaseerd op Structured Query Language (SQL). Met SQL kunt u databaserecords met een eenvoudige taalsyntaxis invoegen, bijwerken, zoeken of verwijderen. SQL-instructies beginnen met een opdrachtwoord, gevolgd door een specificatie van de gegevens die binnen de opdracht moeten worden geselecteerd, gevolgd door het object waaruit de gegevens moeten worden geselecteerd. De zoekopdracht eindigt meestal met een puntkomma (;). Rekening houdend met Flex SQL-gebruik moet het eindteken in de vorm van een puntkomma (;) altijd worden weggelaten. De syntaxis wordt dynamisch samengesteld en uitgevoerd zodat er geen eindteken nodig is.

Zie het volgende syntaxisvoorbeeld:

insert into r5accountdetail

acd_code, acd_rentity, acd_segment1, acd_segment2)
select rql_acd, 'REQL', '01', rql_expensetype
from r5requislines
where rowid = :rowid

Flex SQL maakt ook gebruik van een tweede type Structured Query Language, namelijk Programming Language/Structured Query Language (PL/SQL). PL/SQL wordt gebruikt om opdrachten in blokken te verwerken in plaats van afzonderlijke SQL-instructies te gebruiken. Blokken zijn groepen gerelateerde SQL-instructies die in grotere blokken kunnen worden genest. Hierdoor kunt u uw SQL-syntaxis zo organiseren dat verschillende opdrachten tegelijk kunnen worden uitgevoerd.

Zie het volgende voorbeeld voor PL/SQL-syntaxis:

DECLARE

cpar r5parts.par_code%type;
cref r5catalogue.cat_ref%type;
csupp r5companies.com_code%type;
cursor rql is
select rql_ref, rql_part, rql_supplier, rql_rstatus
from r5requislines
where rowid = :rowid;

BEGIN
OPEN rql;
FETCH rql into cref, cpar, csupp, crstat;
CLOSE rql;
IF cref is not null
AND crstat = 'A' THEN
UPDATE r5catalogue
SET cat_ref = cref
WHERE cat_part = cpar
AND cat_supplier = csupp;
END IF;
END;

Voorbeelden van zowel SQL*Plus als PL/SQL worden in SQL-instructies op het scherm Flex SQL geplaatst. In deze voorbeelden wordt de tabel R5REQUISLINES geactiveerd. Het SQL*Plus-voorbeeld is een post-insert trigger en het PL/SQL-voorbeeld is een post-update trigger.